PROJEKTY REALIZOWANE W 2021 ROKU
     
Aktualizacja: 01.10.2021
znak   Od 1 października 2021 roku Stowarzyszenie PERSONA realizuje kolejny projekt:
"PROGRAM PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCYCH PRZEMOC W RODZINIE". Jego działania adresowane są do mieszkańców powiatu raciborskiego, pragnących poprawić relacje interpersonalne w rodzinie. Obecna edycja przewidziana jest dla 10 osób, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Planowane jest przeprowadzenie 10 godzin indywidualnych spotkań z każdym zakwalifikowanym uczestnikiem.

Realizacja zajęć w okresie od 1 października  do 30 grudnia 2021 roku.
 Szczegółowe informacje o programie można uzyskać pod nr telefonu : 695933584. 
Zadanie jest finansowane przez Powiat Raciborski.


znak  Już od  15 listopada zapraszamy  mieszkańców powiatu raciborskiego do udziału w projekcie „PROGRAM PSYCHOEDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE".  Planowane jest przeprowadzenie kilkunastu sesji grupowych. Udział w projekcie jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.
Szczegółowe informacje o programie można uzyskać pod nr telefonu : 695933584. Zadanie jest finansowane przez Województwo Śląskie.


znak  Projekt „DRUGI BRZEG” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym –  konkurs RPO WSL 2014-2020.
 
Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu.
Partner: Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Okres realizacji projektu: styczeń 2022 – czerwiec 2023.

     INFORMACJA O PROJEKCIE:

   Głównym celem projektu "DRUGI BRZEG" jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społ. poprzez wzmocnienie aktywności społ. i zawodowej 5 społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane Miasta Racibórz (łącznie 55 uczestników, a w tym 43 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w formie usług aktywnej integracji o charakterze społ. i zawodowym.
     
       Planowane działania z zakresu integracji społecznej obejmują animację, realizację inicjatyw lokalnych, wyjazdy edukacyjno-integracyjne, pikniki sąsiedzkie, wolontariat, usługi specjalistyczne (m.in. zdrowotne, doradztwa prawnego, psychologicznego, cyfrowego, itp.), modernizację i dostosowanie biura programu aktywności lokalnej.
   Działania z zakresu integracji zawodowej to indywidualna ścieżka rozwoju, wsparcie trenera pracy, instrumenty edukacyjne, certyfikowane szkolenia zawodowe, staże. 

    Grupę docelową projektu stanowią społeczności lokalne zamieszkujące obszary zdegradowane i peryferyjne (zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020), w tym w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Szczegółowe informacje o programie można uzyskać pod nr telefonu : 695933584.

                
znak Stowarzyszenie PERSONA zaprasza SENIORÓW z terenu powiatu raciborskiego do udziału w projekcie” AKTYWNE I GODNE ŻYCIE SENIORA”, współfinansowanego z dotacji Wojewody Śląskiego.
Realizacja projektu: 29.07.2021 do 31.12.2021.
   W ramach projektu oferujemy:
Zajęcia warsztatowe ukierunkowane na rozwój kluczowych  kompetencji społecznych, cyfrowych, usprawnianie pamięci i innych funkcji poznawczych oraz aktywność fizyczną. Wszystkie zajęcia prowadzone będą metodami aktywnymi pracy z grupą.
     Udział w projekcie jest nieodpłatny.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 695 933 584.   img Klub Integracji Społecznej w Raciborzu -
 Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Raciborzu, w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 roku.
Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe wsparcie w Klubie Integracji Społecznej.
     
Projekt skierowany jest do 55 osób (35 K i 20 M) w wieku 16-64 lat, mieszkańców powiatu raciborskiego (w tym 20 osób niepełnosprawnych dalej ON), zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności (fizycznej, intelektualnej, psychicznej, sprzężonej), całościowych zaburzeń rozwoju, przemocy, ubóstwa, bezrobocia.
   
   
Dla osiągnięcia celu głównego zostaną wykorzystane instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym, które pozwolą osiągnąć zaplanowane wskaźniki rezultatu bezpośredniego i produktu. img Klub Seniora w Raciborzu –  
Od 13 kwietnia 2021 roku realizowany jest projekt Klub Seniora w Raciborzu. Oferta skierowana jest do osób zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją ze względu na wiek, osób starszych, samotnych oraz tych, które zakończyły okres aktywności zawodowej w celu zagospodarowania im czasu wolnego, wyzwolenia i pobudzenia aktywności do pełnienia ról życiowych i społecznych w związku z nowym okresem życia, w jakim się znaleźli po zakończeniu pracy zawodowej.

Dla wyzwolenia i podtrzymania aktywności życiowej i społecznej osób starszych niezbędne są trzy warunki psychologiczne, mianowicie: motywacja, samoocena – rozumiana jako pozytywne przekonanie o własnych możliwościach i nadzieja na przyszłość, którą należy rozumieć jako pogodę ducha, optymistyczną postawę wobec siebie i innych. Bardzo ważne jest, aby seniorzy jak najdłużej żyli aktywnie i zachowali dobrą kondycję psychofizyczną.

Oferta Klubu Seniora zawiera różnorodne i ciekawe zajęcia aktywizująco - edukacyjne: warsztaty rozwoju osobistego i kompetencji społecznych, ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji społecznych, zajęcia usprawniające i stymulujące funkcje poznawcze, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty aktywności ruchowej, poradnictwo cyfrowe i psychologiczne oraz zajęcia klubowe.

Klub Seniora jest czynny w dni robocze w godz. 13.00 – 16.00.
Adres:  Racibórz,
ul. Staszica 17. Kontakt: 
 695 933 584.
Projekt jest współfinansowany przez Miasto Racibórz.

img Kontynuacja realizacji projektów:        ARCHIWUM  - PROJEKTY ZREALIZOWANE


img Razem w życiu i w czasie wypoczynku
Realizacja zadania poprawi jakość ich życia oraz wpłynie korzystnie na budowanie pozytywnych więzi międzyludzkich, ograniczy zjawisko izolacji i marginalizacji, a także wpłynie na budowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych.

Wycieczka do najpiękniejszych miejsc Łodzi pozwoli osobom z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną rozwijać potrzeby poznawcze, podnieść poziom samoakceptacji, aktywności, da pole do okazywania emocji i otwarcia na innych ludzi. Wyjazd będzie miał również charakter terapeutyczny, gdyż pozwoli na realizację marzeń i podniesie poziom zadowolenia z życia. Udział w wycieczce będzie ważnym elementem rehabilitacji społecznej, tak istotnej w procesie usamodzielniania osób niepełnosprawnych.

Ponadto rozwijanie zainteresowań i poznawanie świata jest źródłem radości i sposobem realizacji potrzeb wyższych, tak niezbędnych w rozwoju każdego człowieka.
Projekt współfinansowany przez Miasto Racibórz. znak  Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie -
Program adresowany jest do osób stosujących przemoc wobec członków rodziny.  W obecnej edycji programu weźmie udział 12 osób zarówno kobiet, jak i mężczyzn, skierowanych przez I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej.
Program korekcyjno -  edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie składa się  z części edukacyjnej  oraz części korekcyjnej,
która zawiera  praktyczne ćwiczenia, dostarczające korekcyjnych doświadczeń  osobistych. Część edukacyjna ukierunkowana jest na dostarczenie uczestnikom szeroko pojętej wiedzy na temat  zjawiska przemocy. Część korekcyjna ukierunkowana jest na możliwość nabycia umiejętności niestosowania przemocy, naukę umiejętności społecznych i asertywności oraz samokontroli, konstruktywnego rozwiązywania sporów  i konfliktów i konstruktywnego współżycia.Realizacja projektu w okresie od 30 czerwca do 30 września 2021 roku. Zadanie jest finansowane przez Powiat Raciborski. Szczegółowe informacje o programie można uzyskać pod nr telefonu: 695 933 584.


znak Stowarzyszenie PERSONA zaprasza do udziału w realizacji projektu „AKTYWNY I ZDROWY WAKACYJNY WYPOCZYNEK”, dofinansowanego z dotacji Miasta Racibórz.
   Jego celem  jest zorganizowanie zajęć o charakterze sportowo - rekreacyjnym z warsztatami profilaktycznymi dla  20 osobowej grupy dzieci, w wieku 7- 13 lat, zamieszkałych na terenie miasta Racibórz.
Realizacja projektu:  od 12.08.2021 do 31. 08. 2021.
   W ramach projektu prowadzone będą różnorodne zajęcia sportowo- rekreacyjne, w tym treningi sportowe z elementami gier i zabaw rekreacyjnych  oraz warsztaty obejmujące zagadnienia z profilaktyki uzależnień, głównie od alkoholu a także od innych substancji psychoaktywnych.
    Zajęcia warsztatowe będą realizowane w Niepublicznej Szkole Podstawowej „UMIEM RACIBÓRZ”. Uczestnicy otrzymają poczęstunek oraz napoje. Oprócz zajęć warsztatowych mających na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat wpływu alkoholu na organizm człowieka.
        W ramach projektu  przewidziane są 4 wycieczki  rekreacyjne, mianowicie:

           * Leśny Park Niespodzianek  w Ustroniu.
           * Park linowy „Leśna przygoda” w Radlinie.
           * Zakątek Zwierzątek w Dzimierzu, stanowiący rodzinną zagrodę w stylu ranczo, umożliwiający uczestnikom atrakcyjne spędzenie czasu. Dla uczestników projektu będzie to doskonała zabawa oraz możliwość bliskiego kontaktu ze zwierzętami.
          *   Plac zabaw w Rydułtowach.
        * Planowane jest także spotkanie z hodowcami owczarków długowłosych z Rudnickiej Doliny, aby przybliżyć dzieciom zasady bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami. 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 695 933 584

img Klub Integracji Społecznej w Raciborzu - współfinansowanie przez Europejski Fundusz Społeczny.                            Działania projektu adresowane są do mieszkańców powiatu raciborskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, zaburzeń psychicznych. W ramach projektu zapewniamy m.in. wsparcie psychologiczne i prawne, kursy i szkolenia zawodowe, atrakcyjne formy spędzania czasu, warsztaty kompetencji społecznych, poradnictwo zawodowe. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców miasta Racibórz i powiatu raciborskiego.

Zapisy telefoniczne: 695 933 584 . Zobacz więcej informacji na temat KIS ....

Szczegółowe informacje nt. projektów można uzyskać pod nr tel. 695 933 584.  Korzystanie z naszych usług jest nieodpłatne. Zapraszamy.
 
 img Aktywny i zdrowy letni wypoczynek mimo pandemii
Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego przez Fundację  Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach programu grantowego Wakacyjna AktywAKCJA.

Projekt pn. Aktywny i zdrowy letni wypoczynek mimo pandemii zawiera atrakcyjną ofertę  edukacyjno – rekreacyjno - sportową dla  dzieci w wieku 7- 13 lat. Działania projektu obejmują organizację działań sportowo- rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi. W zajęciach weźmie udział 20 uczestników. Celem projektu jest dostarczenie uczestnikom możliwości atrakcyjnego i aktywnego spędzenia czasu, oderwanie od komputera, nawiązanie nowych przyjaźni i znajomości mimo wciąż panującej pandemii.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać pod nr telefonu : 695 933 584

znak Integracja i edukacja mimo różnic - 
W dniach 5-16 lipca 2021, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "UMIEM"  (Racibórz  ul. Cecylii 28),  organizuje  zajecia dla dzieci w wieku 7-13 lat, zamieszkałych na terenie Raciborza.

W zajęciach weźmie udział  20 dzieci, w tym 5 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby dzieci w zakresie rozwijania kontaktów i umiejętności społecznych , głównie współpracy i współdziałania, empatii i integracji oraz wyzwalania aktywności fizycznej.

Celem wnioskowanego zadania  jest organizowanie i wspieranie aktywności edukacyjno- integracyjnej dzieci poprzez sport, ruch, edukację i jednocześnie odciążenie rodziców dzieci szczególnie z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wszystkie zajęcia będą prowadzone w reżimie sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami i przepisami.


Projekt jest dofinansowany z dotacji Miasta Racibórz w trybie pozakonkursowym.
Szczegółowe informacje o programie można uzyskać pod nr telefonu: 695 933 584.

 
 

© Stowarzyszenie PERSONA | Data założenia: 26. 09. 2000r. | Status OPP od 2005 roku.