DEKLARACJA PROGRAMOWA


Uznając, że zdrowie człowieka "jako stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrego samopoczucia" (WHO) należy do podstawowych dóbr i wartości oraz uwzględniając potrzeby społeczności lokalnej w zakresie promocji zdrowia psychicznego i jego ochrony, stawiamy sobie za cel:


1) Wspieranie i organizowanie dla osób dotkniętych różnymi formami niepełnosprawności, zwłaszcza zaburzonych psychicznie i upośledzonych umysłowo zróżnicowanych form oparcia społecznego, w tym świetlicy terapeutycznej, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowego domu samopomocy, ośrodka wsparcia, ośrodka interwencji w sytuacjach kryzysowych.

2) Udzielanie osobom niepełnosprawnym bezinteresownej pomocy w sprawach dotyczących poprawy warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczności ludzi zdrowych.

3) Aktywizowanie społeczności lokalnej na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie samopomocowego ruchu osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

4) Upowszechnianie zachowań tolerancyjnych wobec osób niepełnosprawnych, zwłaszcza zaburzonych psychicznie i upośledzonych umysłowo, zapobieganie ich marginalizacji i stygmatyzowaniu.

5) Wspieranie rodziny mającej trudności w wypełnianiu swoich zadań. Przeciwdziałanie i zapobieganie patologii dzieci i młodzieży, zagrożonej demoralizacją, uzależnieniami, zaburzonym rozwojem osobowości i dysfunkcjami rozwojowymi.

6) Działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, spowodowanym niepełnosprawnością, długotrwałym bezrobociem, chorobą lub starością.

7) Organizowanie specjalistycznej pomocy w sytuacjach kryzysu, przemocy, mobbingu, bezrobocia i bezdomności.

8) Rozwijanie w społeczeństwie wiedzy na temat zagrożeń zdrowia psychicznego i sposobów jego ochrony.

9) Prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzacyjnej.

10) Współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnym charakterze działania.

Dla realizacji tych celów powołujemy Stowarzyszenie PERSONSA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego.

© Stowarzyszenie PERSONA | Data założenia: 26. 09. 2000r. | Status OPP od 2005 roku.