RODO- INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO informujemy, że:

    1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu, personaraciborz@gmail.com, tel. 695933584
    2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym.
    3. W celu realizacji świadczeń innych niż wykonywanie obowiązku prawnego, dane osobowe nie będą przetwarzane bez dobrowolnej i świadomej zgody.
     4. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.
    5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
    6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, bądź zapisami zawartymi w umowach dotyczących finansowania zadań ze środków unijnych.
    7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: - żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą, - sprostowania danych osobowych, - żądania usunięcia danych osobowych, - żądania ograniczenia przetwarzania, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
    8. Podanie przez danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji sprawy.
    9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.

© Stowarzyszenie PERSONA | Data założenia: 26. 09. 2000r. | Status OPP od 2005 roku.