ZADANIA REALIZOWANE W 2024 ROKU


_________________________________________OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ Realizacja w latach 2024 - 2028.
Wspófinansowanie przez Powiat Raciborski.
Jest czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 16.00 - 19.00.
Całodobowy telefon interwencyjny: 722-304-453.
Zapraszamy wszystkie osoby znajdujące się w sytuacjach kryzysowych, zamieszkałe na terenie powiatu raciborskiego.

W ramach projektu oferujemy w szczególności:
Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne.
Krótkoterminową psychoterapię indywidualną, małżeńską (partnerską) i rodzinną.
Wsparcie psychologiczne i informacyjne.


Kontakt
32 414 96 90 - stacjonarny telefon do OIK w godzinach dyżuru
722 304 453 - całodobowy telefon interwencyjny
Pomoc prawna: wtorek 16.00 - 19.00

_____________________________________ PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ

Realizacja: 3.04. 2024 - 31.07.2024
Program oprócz oddziaływań edukacyjnych obejmuje praktyczne ćwiczenia dostarczające korekcyjnych doświadczeń osobistych zmieniających zachowania i postawy związane z przemocą oraz rozwijające umiejętności samokontroli i konstruktywnego współżycia.
Zajęcia w ramach programu mają przede wszystkim formę zajęć grupowych, prowadzonych metodami aktywnymi pracy z grupą. Ilość miejsc jest ograniczona. Informacje o projekcie i warunkach uczestnictwa : 695933584. Projekt jest dofinansowany przez Powiat Raciborski.

_____________________________________ Stowarzyszenie realizuje również, pierwszą w bieżącym roku, edycję Programu PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNEGO dla osób stosujących przemoc domową".
Jest to poszerzona forma programu, której celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez nabycie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji zachowań bez stosowania przemocy ( zachowań alternatywnych) oraz kształtowanie relacji interpersonalnych opartych na wzajemnym szacunku.
Udział w programie jest bezpłatny.
Projekt jest finansowany z dotacji Powiatu Raciborskiego.
Program trwa do 31 lipca 2024 roku.

Informacji szczegółowych udziela Prezes Stowarzyszenia PERSONA, tel. 695933584.

____________________________________ Stowarzyszenie PERSONA zaprasza osoby w wieku 60+ do udziału w projekcie "SENIOR Z WIGOREM, PASJĄ I DOBRY HUMOREM," -
współfinansowanego przez Wojewodę Śląskiego. Głównym jego celem jest pobudzenie aktywności życiowej osób starszych, realizacja ich pasji i zainteresowań, poprawa jakości i podniesienie poziomu życia poprzez edukację oraz wyzwalanie aktywności społecznej i motywacji do uczenia się i działania, aby godnie i zdrowo żyć. Działania projektu ukierunkowane są na organizację różnorodnych form aktywności w celu podniesienia kompetencji społecznych i umiejętności interpersonalnych oraz zwiększenie aktywności i udziału seniorów w życiu społecznym.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać telefonicznie: 6959335854.
Zapraszamy!